Patalpos sandėliavimui

Patalpos biurams

Pastatų administravimas

Kaina - nuo 1,20 eur/m2

Galimas sandėliavimo paslaugų atstovavimas

ĮMONĖ ŠIAULIŲ MIESTE PROFESIONALIAI TEIKIA SANDĖLIAVIMO PASLAUGAS

Prekių iškrovimas ; Prekių pakrovimas ; Prekių apsauga ; Prekių srauto apskaita ; Prekių draudimas ; ARBA

NUOMOJA PATALPAS SANDĖLIAVIMUI IR BIURUI KAINA NUO 1,20 EUR/KV.M.

Galimas sandėliavimo paslaugų atstovavimas.

TEL. NR. 8 61621818

 

Apie mus

Mums malonu supažindinti Jus su mūsų administravimo paslaugomis, kurias sudarėme remdamiesi turima patirtimi ir mūsų klientų norais.

Mūsų įmonė siūlo sekančias nekilnojamojo turto administravimo ir valdymo paslaugas:

 • Savininko numatytomis sąlygomis ir vadovaudamasi nekilnojamojo turto gerojo valdymo principais administruoja ir valdo nekilnojamąjį turtą, ieško ir suranda nuomininkus;

 • Organizuoja, valdytojo nuomone, turto valdymo tikslais reikalingų asmenų įdarbinimą arba samdymą;

 • Tvarko įvykių registracijos žurnalą ir turto žurnalą, kuriame pateikiama ind\formacija apie visų nekilnojamojo turto patalpų nuomos ar valdymo sutartis, arba kaupia tokia informaciją elektroninėje laikmenoje;

 • Visomis protingomis pastangomis siekia prižiūrėti ir išlaikyti turtą geros būklės (išskyrus išnuomotus plotus), esant reikalui ir siekdamas, kad bendro naudojimo zonos būtų tvarkingos ir švarios, o įranga gerai dirbu, atnaujina ir pakeičia kokia nors dalį ar įrangą;

 • Savininkui pageidaujant apdraudžia nekilnojamąjį turtą;

 • Tvarko draudimo polisus;

 • Kasmet peržiūri visus draudimus ir, savininkui skyrus tam lėšų, sumoka visas draudimo įmokas ir kitas mokėtinas sumas per tokiame draudimo polise nurodytą laikotarpį, gauna ir tvarko kitos rūšies draudimus, kuriuos valdytojas mano esant reikalingus nekilnojamajam turtui;

 • Teikia finansines paslaugas :

  1. Savininko vardu skaičiuoja ir pateikia nuomininkams sąskaitas, kruopščiai skaičiuoja, reikalauja, renka, gauna ir išrašo kvitus už nuomos mokesčius (įskaitant procentinę nuomą), paslaugų mokesčius ir kitus nuomininkų ir kitų naudotojų mokėtinus mokesčius.

  2. Raštu praneša apie nuomininkus, trisdešimt (30) ar daugiau dienų įsiskolinusius už nuomą ,ar kitus mokesčius, ar kitaip nevykdančius savo nuomos sutarties sąlygų.

  3. Gauna sąskaitas už nekilnojamojo turto mokesčius, nuomojamų patalpų pritaikymo nuomininko poreikiams vertinimus ir kitus turtui taikomus apmokestinimus, tikrina jų pagrįstumą ir inicijuoja atitinkamus protestus ar skundus.

  4. Laiku apmoka visas sąskaitas, susijusias su nekilnojamuoju turtu.

  5. Rengia ir pateikia savininkui tokias praėjusio mėnesio ataskaitas per penkiolika (15) kito kalendorinio mėnesio dienų:

   • I. metinė finansinė to laikotarpio ir metų ataskaita savininko pageidaujama forma;
   • II. to laikotarpio veiklos pajamų suvestinė;
   • III. mokėtinų sumų ir sukauptų išlaidų grafikas;
   • IV. to laikotarpio išlaidų suvestinė;
   • V. nesumokėtos gautinos sumos;
   • VI. to laikotarpio sąlyginio deponavimo ir rezervinės sąskaitos;
   • VII. to laikotarpio mokesčio už valdymą, komisinio atlyginimo, algų, mokesčių ir draudimo išmokų ir mokesčių specialistams (jei tokių buvo) skaičiavimai kartu su pagrindžiančiais dokumentais;
   • VIII. banko suvestinės ir sulyginimo žiniaraštis;
   • IX. investicijų į įrangą ir nuomojamų patalpų pritaikymo nuomininko poreikiams grafikas;
   • X. į užstatams skirtą sąskaitą arba tiesiogiai savininkui visų turto nuomininkų sumokėtų užstatų grafikas;
  6. Samdo, moko ir prižiūri savo darbuotojus ir įgyvendina kokybės kontrolės programą.
 • Tvarko būsimų nuomos sąlygų persvarstymą ir nuomos sutarčių termino pasibaigimo žurnalą, praneša savininkui apie tokias datas ir imasi tolesnių veiksmų, dėl kurių savininkas ir valdytojas susitaria raštu;

 • Pataria dėl visų nuomininkų paraiškų dėl sutikimo atlikti bet kokius perplanavimus ar darbus bet kokioje patalpoje arba dėl teisių perdavimo ar pernuomuojimosubnuomininkui arba paskirties pakeitimo ar kitokio bet kokios nuomos valdymo sutarties pakeitimo;

 • Parūpina rekomendacijas ir kitą finansinę informaciją apie bet kokių patalpų bet kokį galimą nuomininką ir pateikia jas savininkui svarstyti;

 • Tikrina turtą taip dažnai, kaip tai gali būti reikalinga (bet ne rečiau nei kartą per metus), kad užtikrintų, jog visuose patalpose laikomasi visų nuomos ir valdymo sutarčių sąlygų.

 • Esant reikalui , savininko vardu sudaro sutartis su subrangovais užtikrinant pastatų ūkio valdymo paslaugas :

 1. Įprasti darbai

  • Valymas
  • Vidaus ir išorės kraštovaizdžio formavimas
  • Komunalinių paslaugų teikimas ir skaitikliai
  • Telekomunikacijos
  • Saugumas
  • Šiukšlių surinkimas ir išvežimas
  • Graužikų kontrolė
 2. Techninė priežiūra:

  • Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimas
  • Automatinės gesinimo sistemos
  • Elektros įranga
  • Avarinis generatorius
  • Kanalizacijos, šiukšlių, vandens ir vandentiekio sistemos
  • Priešgaisrinė ir apaugos įranga
  • Liftai ir keltuvai
  • Vamzdynų diagnostikos sistemos
  • Įsilaužimo į pastatą signalizacijos
  • Matavimo sistemos
  • Durys, vartai ir nuleidžiamosios žaliuzės
  • Pastato valdymo sistema
 3. Tiesiogiai derasi su visais specializuotais tiekėjais ir subrangovais. Susijusiais su aukščiau nurodytomis paslaugomis, įskaitant sutarčių , sąlygų ir nuostatų parengimą.

 4. Palaiko ryšius su aukščiau nurodytais komunalinių paslaugų tiekėjais ir subrangovais.

 5. Parengia, įgyvendina ir atlieka:

  Suplanuotą turto profilaktinio remonto grafiką

  Kokybės valdymo procedūrą, kurios tikslas – stebėti , kaip teikiamos: 1.pastatų ūkio valdymo paslaugos; 2. išorės įmonių suteiktos paslaugos.

 6. Kompetentingai ir tinkamai teikia valdymo paslaugas, užtikrina tinkamą kasdieninį turto eksploatavimą.
  Susipažįsta su įrangos, medžiagų ir sistemų garantijomis ir griežtai laikosi tokiose garantijose nurodytų sąlygų.

 7. Įvertina ir sprendžia kompensacijos už padarytą žalą skundus, rengia arba užsako parengti specifikacijas ir planus, prižiūri visus darbus, susijusius su remontu, atnaujinimu, perplanavimu ar kitomis statybinėmis operacijomis turte ar turtui, už kurią yra atsakingas savininkas

Pastatų ūkio valdymo paslaugų kaina pateikiama aptarus pageidaujamas paslaugas ir mūsų subrangovams apžiūrėjus ir susipažinus su pastato techninėmis charakteristikomis.

Jei Jūs dar nenusprendėte, kas organizuos Jūsų nekilnojamojo turto administravimą ir valdymą, galite susisiekti su mumis Jums patogiu laiku ir užsisakyti administravimo paslaugas.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

 

UAB „Novitela“

J.Basanavičiaus g. 129c; Šiauliai

+ 370 61621818

nuoma@novitela.lt

www.novitela.lt


Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt