Patalpos sandėliavimui

Patalpos biurams

Pastatų administravimas

Kaina - nuo 2,00 Lt/m2

Galimas sandėliavimo paslaugų atstovavimas

Kontaktinis telefonas: 8 612 72576


ĮMONĖ ŠIAULIŲ MIESTE PROFESIONALIAI TEIKIA SANDĖLIAVIMO PASLAUGAS

Prekių iškrovimas ; Prekių pakrovimas ; Prekių apsauga ; Prekių srauto apskaita ; Prekių draudimas ; ARBA

NUOMOJA PATALPAS SANDĖLIAVIMUI IR BIURUI KAINA NUO 3,5 LT/KV.M.

Galimas sandėliavimo paslaugų atstovavimas.
TEL. NR. 8 61272576

Apie mus

Mums malonu supažindinti Jus su mūsų administravimo paslaugomis, kurias sudarėme remdamiesi turima patirtimi ir mūsų klientų norais.

Mūsų įmonė siūlo sekančias nekilnojamojo turto administravimo ir valdymo paslaugas:

 • Savininko numatytomis sąlygomis ir vadovaudamasi nekilnojamojo turto gerojo valdymo principais administruoja ir valdo nekilnojamajį turtą, ieško ir suranda nuomininkus;
 • Savininko vardu reikalauja, renka ir priima nuomos, paslaugų mokesčius ir kitus savininkui mokėtinus mokėjimus bet kuriuo metu iš bet kurio nuomininko ar kito asmens už bet kurias patalpas ar turtą ir įneša juos į savininko valdomą banko sąskaitą;
 • Pasirengia teisiniams veiksmams, kurių savininko vardu imsis teisininkai siekdami išieškoti mokėtinas sumas arba dėl bet kokių patalpų ar turto valdymo pareikšti ieškinį bei areštuoti turtą nuomai sumokėti, veikti savininko naudai ir jo vardu , ir visais atvejais atstovauti savininkui teismo procesuose ar posedžiuose, nuomos ginčų teisme, nuomos vertinimo komisijoje, kitame teisme ar komisijoje;
 • Įteikia ar praneša teisininkams, kad jie įteiktu pranešimus dėl nuomos sąlygų persvarstymo, ir/arba praneša teisininkams, kad jie įteiktu pranešimus dėl patalpų nuomos ar valdymo sutarties nutraukimo;
 • Organizuoja, valdytojo nuomone, turto valdymo tikslais reikalingų asmenų įdarbinimą arba samdymą;
 • Savininko vardu iš savininko sąskaitos moka komunalinius mokesčius už elektrą, dujas ir kitus mokesčius, draudimo įmokas, su turtu susijusias mokėtinas savininko sąskaitas ir padengia išlaidas bei atlieka visus mokėjimus , reikalingus valdant turtą;
 • Tvarko įvykių registracijos žurnalą ir turto žurnalą, kuriame pateikiama ind\formacija apie visų nekilnojamojo turto patalpų nuomos ar valdymo sutartis, arba kaupia tokia informaciją elektroninėje laikmenoje;
 • Visomis protingomis pastangomis siekia prižiūrėti ir išlaikyti turtą geros būklės (išskyrus išnuomotus plotus), esant reikalui ir siekdamas, kad bendro naudojimo zonos būtų tvarkingos ir švarios, o įranga gerai dirbu, atnaujina ir pakeičia kokia nors dalį ar įrangą;
 • Savininkui pageidaujant apdraudžia nekilnojamajį turtą;
 • Tvarko draudimo polisus;
 • Kasmet peržiūri visus draudimus ir, savininkui skyrus tam lėšų, sumoka visas draudimo įmokas ir kitas mokėtinas sumas per tokiame draudimo polise nurodytą laikotarpį, gauna ir tvarko kitos rūšies draudimus, kuriuos valdytojas mano esant reikalingus nekilnijamajam turtui;
 • Teikia finansines paslaugas :
   1. Savininko vardu skaičiuoja ir pateikia nuomininkams sąskaitas, kruopščiai skaičiuoja, reikalauja, renka, gauna ir išrašo kvitus už nuomos mokesčius (įskaitant procentinę nuomą), paslaugų mokesčius ir kitus nuomininkų ir kitų naudotojų mokėtinus mokesčius.
   2. Raštu praneša apie nuomininkus, trisdešimt (30) ar daugiau dienų įsiskolinusius už nuomą ,ar kitus mokesčius, ar kitaip nevykadnčius savo nuomos sutarties sąlygų.
   3. Gauna sąskaitas už nekilnojamojo turto mokesčius, nuomuojamų patalpų pritaikymo nuomininko poreikiams vertinimus ir kitus turtui taikomus apmokestinimus, tikrina jų pagristumą ir inicijuoja atitinakamus protestus ar skundus.
   4. Laiku apmoka visas sąskaitas, susijusias su nekilnojamuoju turtu, priklausomai nuo savininko duotų nurodymų.
   5. Kruopščiai tvarko visus įrašus apie gautas ir išleistas lėšas, susijusias su valdytojo teikiamomis paslaugomis.
   6. Rengia ir pateikia savininkui tokias praėjusio mėnesio ataskaitas per penkiolika (15) kito kalendorinio mėnesio dienų:
    I.                   metinė finansinė to laikotarpio ir metų ataskaita savininko pageidaujama forma;
    II.                to laikotarpio veiklos pajamų suvestinė;
    III.             mokėtinų sumų ir sukauptų išlaidų grafikas;
    IV.             to laikotarpio išlaidų suvestinė
    V.                nesumokėtos gautinos sumos;
    VI.             to laikotarpio sąlyginio deponavimo ir rezervinės sąskaitos
    VII.          to laikotarpio mokesčio už valdymą, komisinio atlyginimo, algų, mokesčių ir draudimo išmokų ir mokesčių specialistams (jei tokių buvo) skaičiavimai kartu su pagrindžiančiais dokumentais;
    VIII.       banko suvestinės ir sulyginimo žiniaraštis;
    IX.             investicijų į įrangą ir nuomuojamų patalpų pritaikymo nuomininko poreikiams grafikas;
    X.                į užstatams skirtą sąskaitą arba tiesiogiai savininkui visų turto nuomininkų sumokėtų užstatų grafikas;
   1. Pateikia visus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus normatyvinius dokumentus.
   2. Padeda savininko auditoriams ir kitiems konsultantams mokesčių klausimais atlikti metinį atskaitomybės auditą ir teisininkams ar savininko kreditoriams rengti kitas ataskaitas.
   3. Tvarko savininko apskaitos knygas ir įrašus.
   4. Samdo, moko ir prižiūri savo darbuotojus ir įgyvendina kokybės kontrolės programą.
 
 • Tvarko būsimų nuomos sąlygų persvarstymą ir nuomos sutarčių termino pasibaigimo žurnalą, praneša savininkui apie tokias datas ir imasi tolesnių veiksmų, dėl kurių savininkas ir valdytojas susitaria raštu;
 • Pataria dėl visų nuomininkų paraiškų dėl sutikimo atlikti bet kokius perplanavimus ar darbus bet kokioj patalpoje arba dėl teisių perdavimo ar pernuomuojimosubnuomininkui arba paskirties pakeitimo ar kitokio bet kokios nuomos valdymo sutarties pakeitimo;
 • Parūpina rekomendacijas ir kitą finansinę informaciją apie bet kokių patalpų bet kokį galimą nuomininką ir pateikia jas savininkui svarstyti;
 • Tikrina turtą taip dažnai, kaip tai gali būti reikalinga (bet ne rečiau nei kartą per metus), kad užtikrintų, jog visuose patalpose laikomasi visų nuomos ir valdymo sutarčių sąlygų.
Mūsų siūlomų paslaugų kaina: 10 % + PVM nuo nuomos pajamų. Vieno mėnesio nuomos kaina už nuomininko suradimą ir metų bėgyje nemokamai nuomininko suradimas, jei nuomininkas neišbūna metų .
 
 • Esant reikalui , savininko vardu sudaro sutartis su subrangovais užtikrinant pastatų ūkio valdymo paslaugas :
 1. Įprasti darbai
        Valymas
        Vidaus ir išorės kraštovaizdžio formavimas
        Komunalinių paslaugų teikimas ir skaitikliai
        Telekomunikacijos
        Saugumas
        Šiukšlių surinkimas ir išveimas
        Graužikų kontrolė
 1. Techninė priežiūra:
        Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimas
        Automatinės gesinimo sistemos
        Elektros įranga
        Avarinis generatorius
        Kanalizacijos, šiukšlių, vandens ir vandentiekio sistemos
        Priešgaisrinė ir apsugos įranga
        Liftai ir keltuvai
        Vamzdynų diagnostikos sistemos
        Įsilaužimo į pastatą signalizacijos
        Matavimo sistemos
        Durys, vartai ir nuleidžiamosios žaliuzės
        Pastato valdymo sistema
 1. Tiesiogiai derasi su visais specializuotais tiekėjais ir subrangovais. Susijusiais su aukščiau nurodytomis paslaugomis, įskatant sutarčių , sąlygų ir nuostatų parengimą.
 2. Palaiko ryšius su aukščiau nurodytais komunalinių paslaugų tiekėjais ir subrangovais.
 3. Parengia, įgyvendina ir atlieka:
Suplanuotą turto profilaktinio remonto grafiką
Kokybės valdymo procedūrą, kurios tikslas – stebėti , kaip teikiamos: 1.pastatų ūkio valdymo paslaugos; 2. išorės įmonių sutiektos paslaugos.
 1. Kompetentingai ir tinkamai teikia valdymo paslaugas, užtikrina tinkamą kasdieninį turto eksploatavimą.
  Susipažysta su įrangos, medžiagų ir sistemų garantijomis ir griežtai laikosi tokiose garantijose nurodytų sąlygų.
 • Įvertina ir sprendžia kompensacijos už padarytą žalą skundus, rengia arba užsako parengti specifikacijas ir palnus, prižiūri visus darbus, susijusius su remontu, atnaujinimu, perplanavimu ar kitomis statybinėmis operacijomis turte ar turtui, už kurią yra atsakingas savininkas
Pastatų ūkio valdymo paslaugų kaina pateikiama aptarus pageidaujamas paslaugas ir mūsų subrangovams apžiūrėjus ir susipažinus su pastato techninėmis charakteristikomis.
 
Jei Jūs dar nenusprendėte, kas organizuos Jūsų nekilnojamojo turto administravimą ir valdymą, galite susisiekti su mumis Jums patogiu laiku ir užsisakyti administravimo paslaugas arba dėl papildomos diskusijos
 
Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo, pagarbiai
 
Remigijus Šerpytis
 
UAB „Novitela“ direktorius
 
UAB „Novitela“
Vairo g. 3, Šiauliai
Tel.: 8 41 523503
Fax.: 8 41 523503
GSM.: + 370 612 72576
 


Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt